Hizmetlerimiz

MUHASEBE, DEFTER TUTMA VE RAPORLAMA

 • Şirket ve İşletmelerin Muhasebe Sistemlerinin Kurulması ve Organizasyonu
 • ERP ve MIS Uygulamaları
 • Defter Tutma
 • Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması ve Beyanı
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması (Yabancı Yatırımlar İçin)
 • Dönemsel Finansal Raporlama (Müşteri Tarafından Talep Edilen Formatta)

Yasalara uygun olarak müşterilerimizin tüm yasal muhasebe defterleri tutulmakta, mali tabloları hazırlanmakta, düzenlenmesi gereken tüm beyanname ve bildirgeler hazırlanarak beyan edilmektedir. Ayrıca dönemsel finansal raporlar, ilgili müşteri tarafından talep edilen formatta ve isteklerine uygun olarak hazırlanmakta Türk Lirası ve/veya istenilen döviz cinsinde döviz karşılıkları ile Türkçe-İngilizce olarak hazırlanmaktadır. Raporlamalar müşterilerimizin taleplerine uygun olarak masraf merkezlerine ve projelerine göre hazırlanabilmektedir.

BORDROLAMA, SGK VE PERSONEL İŞLEMLERİ

 • Bordroların Hazırlanması
 • Personel Prosedürleri (İşe Giriş, İşten Çıkış, Tazminat Hesapları, Personel Hakları vs.)
 • Sosyal Sigorta Bildirimlerinin Hazırlanması ve Beyanı

Yasalara uygun olarak ilgili müşterimizin faaliyet gösterdiği sektörle ilgili teşvikler ve masraf merkezleri ayrımı, döviz cinsinden maaş ödemeleri gibi müşteri talepleri de göz önüne alınarak bordrolama yapılmaktadır. İlgili beyanname ve bildirgeleri yasal süreleri içinde hazırlanmaktadır. Personelin işe girişi ve çıkışında düzenlenmesi gereken evraklar (sözleşme, ihbar yazısı, ibraname, yıllık izin tablosu vb) hazırlanmaktadır.

DENETLEME

 • Muhasebe işlemlerinin denetlenmesi
 • Vergi kanunlarına uygunluk denetimi
 • SGK uygunluk denetimi

Müşterilerimizin kendi personeli tarafından tutulan muhasebe işlemlerinin ilgili kanunlara uygunluklarının denetimi hizmeti verilmekte, aynı şekilde düzenlenmiş olan ücret bordrolarının da ilgili kanunlara uygunluk denetimi yapılmaktadır. Kamu ihalelerinde teminat çözümü için gerekli olan SGK asgari işçilik şartlarına uygunluk denetimi hizmeti verilmektedir.

VERGİ İADELERİ VE VERGİ İSTİSNASI BELGE İŞLEMLERİ

 • KDV İadeleri
 • Stopaj İadeleri
 • Geçici Vergi İadeleri
 • Yersiz Ödenen Vergi İadeleri
 • Vergi İstisna Belgesi Temini

Vergi iadesi işlemleri uzmanlık gerektirmekte olup gerektiğin de Yeminli Mali Müşavir raporları da eklenerek yüklenilen iadeye konu KDV tutarları nakit veya mahsup yoluyla iade alınmaktadır. Stopaj iadeleri de oldukça uzmanlık gerektirmekte olup, vergi dairesi ile yapılacak olan yazışmaların kapsamlı, açıklayıcı şekilde ve titizlikle yapılması işlemlerin hızlanması açısından özellik arz etmektedir.

ŞİRKET-ŞUBE PROSEDÜRLERİ

 • Türkiye’de Yabancı Yatırımlar
 • Şirket Kuruluşları
 • Şube Kuruluşları
 • İşyerinin Gerekli Tüm Kurumlar Nezdinde Kaydı (Vergi Dairesi, Belediye, SGK vb.)
 • Ticaret Sicil İşlemleri
 • Şirketlerin Birleşme ve Devirleri

Ticari faaliyette bulunacak olan müşterilerimize veya yurtdışında faaliyet gösteren ve Türkiye’de işyeri açmak isteyen müşterilerimizin planladıkları faaliyetler ile ilgili analizler yapılarak oluşturulacak yapının vergisel ve diğer tüm ilgili mevzuatlara göre etkileri incelenerek yönlendirme yapılmakta, karar verilen kuruluş işlemleri gerçekleştirilmekte, vergi dairesi, SGK, belediye gibi farklı kurumlara yapılması gereken kayıtlar yapılmaktadır. Ticari faaliyetine devam etmekte olan müşterilerimizin şirketleri ile ilgili olarak adres değişikliği, ana sözleşme madde değişiklikleri, genel kurul toplantıları, birleşme, devir, tasfiye gibi ticari sicil işlemleri konularında hizmet verilmektedir.

DANIŞMANLIK

Danışmanlık konuları :

 • Vergilendirme (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Vergi Usulleri, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi vb.)
 • İş Kanunu (Kıdem Tazminatı, İhbar Süreleri, Yıllık İzinler, Personel İşe Giriş ve Çıkışları, Fazla Mesai Çalışması vb.)
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar
 • Türkiye ve Diğer Ülkeler Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
 • Türkiye ve Diğer Ülkeler Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmaları
 • Ticaret Kanunu
 • Ar&Ge Mevzuatı ve Teşvikleri (Teknokent Teşvikleri, Ar-Ge Merkezi Teşvikleri, Tubitak Destekleri vb.)
 • Serbest Bölgeler Mevzuatı
 • Franchasing (İsim Hakkı Kullandırma)

İRTİBAT BÜROSU PROSEDÜRLERİ

 • Yurtdışında Yerleşik Şirketler için Türkiye’de İrtibat Bürosu Kuruluşu
 • Ünvan, Temsilci, Adres Değişikliği
 • İrtibat Bürosu Süre Uzatımı

YABANCI PERSONEL

 • Yabancı Uyruklu personel için çalışma ve ikamet izni temini
 • Çalışma ve ikmaet izni süre uzatım işlemleri
 • Uluslararası Sosyal Güvenlik Anlaşmaları (Yabancı uyruklu personelin Türkiye’de sosyal güvenlik muafiyetleri)
 • Türkiye’de çalışan yabancı personelin ücretlerinin vergilendirilmesi (Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları)
 • Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu personelin eşyalarının gümrükte geçici ithali işlemleri

Türkiye’de çalışacak olan yabancı uyruklu personel için gerekli çalışma ve ikamet izinleri alınmakta ve sosyal güvenlikleri ve vergisel yükümlülükleri ile ilgili konularda danışmanlık verilmektedir.

Ekibimiz

Uygulamalar

Şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşları

Ticaret sicil işlemleri

Sermaye artırma ve azaltma işlemleri

Hisse devirleri

Yabancıların çalışma ve ikamet izinleri

Türkiye’de çalışan yabancıların sosyal güvenlik muafiyetleri

Defter tutma ve mali raporlama

Vergi danışmanlık hizmetleri

Vergi iadesi işlemleri

Vergi teşvik uygulamaları

Transfer fiyatlandırması uygulamaları

Şirket ana sözleşme değişiklikleri

Şirket birleşme, bölünme ve tasfiye işlemleri

Genel kurul toplantı işlemleri

Franchising (İsim Hakkı Kullandırma)

Yabancı çalışana ait eşyaların geçici ithalat izni

ERP ve MIS uygulamaları

Denetim

Bütçe Hazırlama

Vergi beyannamelerinin düzenlenmesi

Vergi istisna başvuruları

Leasing anlaşmaları, kredi anlaşmaları